تاریخ های مهم ره نشان رسانه

فرآیند ره نشان رسانه
۱۶ تیر ۱۳۹۸
موضوعات ره نشان رسانه
۱۶ تیر ۱۳۹۸

تاریخ های مهم ره نشان رسانه

  • ثبت نام: تا ۲۵ تیر ماه

  • قطعی شدن ثبت نام: ۲۵ الی ۲۷ تیر ماه

  • کارگاه های عمومی: ۲۹ تیرماه تا ۳۱ تیر ماه

  • کارگاهای تخصصی مرحله اول و انتخاب مسیر:  ۱ مرداد ماه

  • انجام پروژه مقدماتی: ۲ مرداد تا ۸ مرداد

  •  ارزیابی پروژه اولیه و دعوت از پذیرفته شدگان برای حضور در مرحله بعدی: ۹ مرداد

  •  تیم شدن پیرامون پروژه های نهایی: ۱۰ مرداد

  • انجام پروژه های نهایی و برگزاری کارگاه های تخصصی مرحله دوم: ۱۱ مرداد تا ۲۲ شهریور

  •  ارزیابی نهایی و تقدیر از نفرات برگزیده: ۲۳ تا ۲۸ شهریور

دیدگاه ها بسته شده است