موضوعات سیاست گذاری

رویداد ره نشان
رویداد ره نشان سیاست گذاری
۲۲ خرداد ۱۳۹۸
سیاست گذاری چیست؟
۱۴ تیر ۱۳۹۸

موضوعات سیاست گذاری

ره نشان سیاست گذاری در ۴ محور کشاورزی، شبکه­ های اجتماعی، مسکن و خودرو برگزار خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است